دوره های آموزشی

سمینار آشنایی با قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری
موضوع :
سمینار آشنایی با قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری
تصویر دوره آموزشی
دوره آموزشی مالیات مستقیم
موضوع :
دوره آموزشی مالیات مستقیم
تصویر دوره آموزشی
سمینار آموزشی مالیات بر ارزش افزوده
موضوع :
سمینار آموزشی مالیات بر ارزش افزوده
تصویر دوره آموزشی
سمینار آموزشی قواعـد عمومـی قراردادها
موضوع :
سمینار آموزشی قواعـد عمومـی قراردادها
تصویر دوره آموزشی
سمینار آموزشی قوانیـن و مقررات تامیـن اجتماعـی
موضوع :
سمینار آموزشی قوانیـن و مقررات تامیـن اجتماعـی
تصویر دوره آموزشی
سمینار آموزشی قوانیـن و مقررات مالیاتـی
موضوع :
سمینار آموزشی قوانیـن و مقررات مالیاتـی
تصویر دوره آموزشی
دومین همایش مدیریت سبز
موضوع :
دومین همایش مدیریت سبز
تصویر دوره آموزشی